Edele Eed broederschap

Er bestond al enige tijd de behoefte om leden van de bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie aangesloten verenigingen, die zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen in de beide Limburgen verdienstelijk hadden gemaakt, vanwege deze federatie te onderscheiden. In 1979 werd daartoe de Edele Eed broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus opgericht.

Tijdens het OLS-1978 in Schaesberg werd aan de Oud-gouverneur van Belgisch-Limburg, dr. Louis Roppe, tijdens zijn installatie als ere-president van de Oud Limburgse Schuttersfederatie hem een ereteken toegekend.

Dit ereteken bestond uit een roodgeëmailleerde gouden afgerand breedarmig halskruis met in het centrum een medaillon geëncadreerd in een krans van eikenloof, met de Rode Leeuw van Limburg op een wit geëmailleerd veld. Het lint was wit-blauw-geel, de overblijvende kleuren van Limburg en Opper-Gelre. Dit ereteken heeft als voorbeeld gediend voor het nieuwe ordeteken van de Orde van de Rode Leeuw. De nieuwe Limburgse schuttersorde werd bovendien toegewijd aan de schutspatroon van het Schutterswezen, de Heilige Sebastianus.

Daardoor werd ook de mogelijkheid geschapen om de opname van toekomstige leden te doen geschieden in een kerkelijke plechtigheid. In het onderscheidingsteken komen de oeroude tradities van het schutters- en gildewezen en de band met de Katholieke Kerk tot uitdrukking. Zoals eerder gesteld werd het halskruis van erepresident dr. Louis Roppe gekozen als model voor het nieuwe ordeteken van de Edele Eed broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. De Heilige Sebastianus werd tot uiting gebracht door de twee naar boven gerichte pijlen tussen de armen van het kruis of op het lint en de toewijzing van het wit-blauw-geel daarvan, in bloedrood. Als kroon op het kruis werd de aan de Bourgondische Orde van het “Gulden Vlies” ontleende vuurslag gekozen, een oud weerbaarheidsteken dat in België gebruikt werd voor burgerweerbaarheidskorpsen en o.a. in de “Militaire Willemsorde” voorkomt.Sinds 1980 vindt jaarlijks rond 20 januari (feestdag van de Heilige Sebastianus) tijdens een H. Mis de plechtige investituur plaats van nieuwe leden van de Orde.

Ten overstaan van de Grootmeester van de Orde leggen de nieuwe leden de belofte af en beloven zij zich in te zetten voor Outer, Haerdt en Troon. Outer staat voor kerk en geestelijke overtuiging, Haerdt voor gezin, maatschappijen materieel erfgoed en Troon voor het geestelijke en niet geestelijke gezag. De Edele Eed broederschap kent drie klassen: die van Commandeur, Officier en Schutbroeder, overeenkomende met soortgelijke graden van staatsonderscheidingen, met het verschil dat de “Ridder” om de broederschapsgedachte te onderstrepen hier “Schutbroeder” heet.

De onderscheiding wordt niet uitsluitend toegekend aan leden van verenigingen die tot de Oud Limburgse Schuttersfederatie behoren, maar ook aan leden van andere federaties in binnen- en buitenland die bijzondere verdiensten hebben voor het Christelijke Schutterswezen. Bovendien kan het lidmaatschap verleend worden aan niet-leden van schuttersverenigingen die zich voor de doelstellingen van de orde bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Op zondag 24 januari 2016 is onze officier Charles Lenssen tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kerk van Spaubeek opgenomen als schutbroeder in de Edele Eedbroederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus. Als blijk van waardering voor het vele werk, dat hij voor onze schutterij doet.

Inmiddels zijn er ruim 300 schutters opgenomen in een van de drie klassen van de Edele Eed-Broederschap. Voor meer info zie www.olsfederatie.com

Generaal Jo Zeelen werd in 1983 als schutsbroeder opgenomen in de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus. Jo was van 1957 tot 1996, dus gedurende 39 jaren voorzitter en hoorde met de toenmalige commandant Hub Lumens tot de vernieuwende krachten in het bestuur in de jaren vijftig. Op 29 januari 2006 werd Jo bevorderd tot officier in de orde.

Generaal Jo Zeelen en Hub Lumens
Generaal Jo Zeelen en Hub Lumens

Commandant Theo Wagemans werd op 20 januari 2002 als schutbroeder opgenomen in deze orde. Theo was van 1961 t/m 2007 bestuurslid van onze schutterij en tevens van 1991 t/m 2007 commandant.

Theo Wagemans
Theo Wagemans

Op 26 januari 2003 werd majoor Jo Cox als schutbroeder in de orde opgenomen vanwege diens verdiensten voor de schutterij. Jo was vele jaren bestuurslid van St. Joseph, waarvan een aantal jaren secretaris.

Majoor Jo Cox
Majoor Jo Cox

Op 25 januari 2004 traden Hub Janssen en Hub Lumens beiden als schutbroeder toe tot de orde. Hub Janssen was 40 jaren penningmeester en Hub Lumens stond als commandant aan de wieg van het vernieuwde St. Joseph na de oorlogsjaren en is reeds vele jaren als jurylid verbonden aan de schuttersbond “Eendracht Born-Echt e.o.” en aan de Oud Limburgse Schuttersfederatie.

Hub Janssen
Hub Janssen

Op 23 januari 2011 is Pierre Hees geïnstalleerd als schutbroeder. Pierre is sinds 1954 lid, en was meer dan dertig jaar bestuurslid en foerier.

Pierre Hees
Pierre Hees

Zondag 22 januari 2012 is onze generaal Sjeer Cremers, tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kerk van Stramproy opgenomen als schutbroeder in de Edele Eed broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus, de hoogste een eervolst schuttersonderscheiding die er bestaat.

Generaal Sjeer Cremers
Generaal Sjeer Cremers

Op zondag 20 januari 2013 is Henk Merry, onze voorzitter en commandant, opgenomen als schutbroeder in de Edele Eed broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.

Commandant Henk Merry
Commandant Henk Merry