Informatie
Schutterij St. Joseph Buchten
Schutterij St. Joseph Buchten
Sinds 1882 - Informatiepagina
Tijdlijn met gebeurtenissen
Edele Eed broederschap
Koning en koningin
Commandant
Tambour-maître
Beschermheer
Bordjesdrager
Broedermeester
Vaandel
Uniform
Jeugd en opleiding
Accomodatie
Oude gebruiken en tradities
Privacyverklaring voor schietsportverenigingen
Tijdlijn met gebeurtenissen
 • 1841

  Schieters en gardeniers van Buchten

  Voorgangers die onder de naam “Schieters en gardeniers van Buchten” in 1841 langs de oude baan een erewacht vormden bij gelegenheid van het bezoek dat koning Willem II aan Maastricht bracht. De schutters werden hiervoor getrakteerd door de gemeente die de rekeningen van respectievelijk 3 gulden 92 cent en 2 gulden 53 cent betaalde aan de herbergiers Jozef Gijzendorf en Willem Mathias Lebens.


 • 1882

  Oprichtingsdatum

  In de statuten van onze vereniging is 25 oktober 1882 als de oprichtingsdatum vastgelegd.


 • 1928

  Fanfare oprichting

  In 1928 werd door het toenmalige bestuur van de schutterij een fanfare opgericht, die onder de naam “fanfare St. Jozef” eveneens zeer succesvol zou worden.


 • 1934

  De erewacht bij de opening van de havens aan het Julianakanaal

  Op 7 mei 1934 vormden de Buchtense schutters de erewacht en loste de kanonier zijn schoten bij de opening van de havens aan het Julianakanaal die door H.K.H. koningin Wilhelmina werd verricht.


 • 1942

  Weigering om lid te worden van de Kultuurkamer

  In 1942 weigerde de vereniging om te voldoen aan de eisen van de Duitse bezetters om lid te worden van de Kultuurkamer. De vereniging werd echter, zonder actieve optredens, gedurende de oorlogsjaren stilzwijgend voortgezet.


 • 1948

  Oprichting van de Zuid Limburgse Federatie van geweerdragende schutterijen

  In 1948 was St. Joseph de initiator voor het oprichten van de Zuid Limburgse Federatie van geweerdragende schutterijen. Geen wonder dat het eerste Z.L.F. in 1949 te Buchten werd georganiseerd. Er namen toen reeds meer dan 50 schutterijen met enkele duizenden leden aan deel.


 • 1950

  Defilé tijdens een werkbezoek van HKH koningin Juliana

  Op 25 april 1950 namen H.K.H. koningin Juliana en Z.K.H. prins Bernhard tijdens een werkbezoek aan Sittard het defilé af.


 • 1957

  Officiële erkenning van de statuten

  Bij koninklijk besluit van 12 december 1957 werden de statuten van de schutterij officieel erkend.


 • 1973

  Een speciale vaandelwacht

  Op 6 september 1973 nam een speciale vaandelwacht deel aan de feestelijkheden rondom het 25 jarig ambtsjubileum van H.K.H. koningin Juliana.


 • 1975

  Een erewacht

  Op 7 juni 1975 opende Z.K.H. prins Claus “sportpark Het Anker” en opnieuw vormden de Buchtenaren een erewacht.


 • 1975

  Een defilé ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum

  Op 13 juni 1975 werd de vereniging door Gouverneur Roppe uitgenodigd om in het Belgische Domein Bokrijk deel te nemen aan een defilé ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van Z.K.H. koning Boudewijn en zijn gemalin H.K.H. koningin Fabiola.


 • 1976

  Een speciale vaandelwacht

  Een speciale vaandelwacht op 9 januari 1976 tijdens de opening van de “Rijksuniversiteit Limburg” in Maastricht door H.K.H. koningin Juliana.


 • 1981

  Een speciale vaandelwacht

  Een speciale vaandelwacht bij gelegenheid van de vergadering van de Europese ministers te Maastricht.


 • 1982

  Koninklijke Erepenning

  In 1982 ontving de vereniging bij gelegenheid van haar 100-jarig bestaansfeest de Koninklijke Erepenning, zodat de vereniging vanaf deze datum het predikaat “begiftigd met de Koninklijke Erepenning” mag voeren.


 • 1987

  Een bezoek aan de stad Wenen

  Een bezoek aan de stad Wenen op verzoek van het Weense stadsbestuur.


 • 1992

  De erewacht ter gelegenheid van Prinsjesdag

  Op 15 september 1992 vormde de vereniging mede de erewacht langs de Korte Vijverberg in Den Haag ter gelegenheid van Prinsjesdag.


 • 2007

  De penning met oorkonde van de gemeente Sittard-Geleen

  Bij gelegenheid van haar 125 jarig bestaan ontving de schutterij op zondag 9 september 2007 de penning met oorkonde van de gemeente Sittard-Geleen vanwege de vele maatschappelijke verdiensten.


 • 2017

  Een grote en gewaardeerde vereniging

  Behalve een aantal activiteiten met een “koninklijk tintje” nam de vereniging natuurlijk ook deel aan een aantal sociaal culturele evenementen in binnen- en buitenland. Onder meer werd er deelgenomen aan Bevrijdingsfeesten, jumelage met zustergemeente Nauheim, folkloristische optochten te Antwerpen en Purmerend, diverse Europese schutterstreffen. Schutterij St. Joseph Buchten is reeds jaren een grote en gewaardeerde vereniging die vele successen wist te boeken zoals vele bondskampioenschappen, het Zuid Limburgs Federatiefeest werd maar liefst 10 keren gewonnen en op de Oud Limburgse Schuttersfeesten worden eveneens de nodige prijzen in de wacht gesleept al heeft men dit feest tot nu toe nooit kunnen winnen.

Edele Eed broederschap

Er bestond al enige tijd de behoefte om leden van de bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie aangesloten verenigingen, die zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen in de beide Limburgen verdienstelijk hadden gemaakt, vanwege deze federatie te onderscheiden. In 1979 werd daartoe de Edele Eed broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus opgericht.

Tijdens het OLS-1978 in Schaesberg werd aan de Oud-gouverneur van Belgisch-Limburg, dr. Louis Roppe, tijdens zijn installatie als ere-president van de Oud Limburgse Schuttersfederatie hem een ereteken toegekend.

Dit ereteken bestond uit een roodgeëmailleerde gouden afgerand breedarmig halskruis met in het centrum een medaillon geëncadreerd in een krans van eikenloof, met de Rode Leeuw van Limburg op een wit geëmailleerd veld. Het lint was wit-blauw-geel, de overblijvende kleuren van Limburg en Opper-Gelre. Dit ereteken heeft als voorbeeld gediend voor het nieuwe ordeteken van de Orde van de Rode Leeuw. De nieuwe Limburgse schuttersorde werd bovendien toegewijd aan de schutspatroon van het Schutterswezen, de Heilige Sebastianus.

Daardoor werd ook de mogelijkheid geschapen om de opname van toekomstige leden te doen geschieden in een kerkelijke plechtigheid. In het onderscheidingsteken komen de oeroude tradities van het schutters- en gildewezen en de band met de Katholieke Kerk tot uitdrukking. Zoals eerder gesteld werd het halskruis van erepresident dr. Louis Roppe gekozen als model voor het nieuwe ordeteken van de Edele Eed broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. De Heilige Sebastianus werd tot uiting gebracht door de twee naar boven gerichte pijlen tussen de armen van het kruis of op het lint en de toewijzing van het wit-blauw-geel daarvan, in bloedrood. Als kroon op het kruis werd de aan de Bourgondische Orde van het “Gulden Vlies” ontleende vuurslag gekozen, een oud weerbaarheidsteken dat in België gebruikt werd voor burgerweerbaarheidskorpsen en o.a. in de “Militaire Willemsorde” voorkomt. Sinds 1980 vindt jaarlijks rond 20 januari (feestdag van de Heilige Sebastianus) tijdens een H. Mis de plechtige investituur plaats van nieuwe leden van de Orde.

Ten overstaan van de Grootmeester van de Orde leggen de nieuwe leden de belofte af en beloven zij zich in te zetten voor Outer, Haerdt en Troon. Outer staat voor kerk en geestelijke overtuiging, Haerdt voor gezin, maatschappijen materieel erfgoed en Troon voor het geestelijke en niet geestelijke gezag. De Edele Eed broederschap kent drie klassen: die van Commandeur, Officier en Schutbroeder, overeenkomende met soortgelijke graden van staatsonderscheidingen, met het verschil dat de “Ridder” om de broederschapsgedachte te onderstrepen hier “Schutbroeder” heet.

De onderscheiding wordt niet uitsluitend toegekend aan leden van verenigingen die tot de Oud Limburgse Schuttersfederatie behoren, maar ook aan leden van andere federaties in binnen- en buitenland die bijzondere verdiensten hebben voor het Christelijke Schutterswezen. Bovendien kan het lidmaatschap verleend worden aan niet-leden van schuttersverenigingen die zich voor de doelstellingen van de orde bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.


Charles Lenssen

Op zondag 24 januari 2016 is onze officier Charles Lenssen tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kerk van Spaubeek opgenomen als schutbroeder in de Edele Eedbroederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus. Als blijk van waardering voor het vele werk, dat hij voor onze schutterij doet.


Generaal Jo Zeelen en Hub Lumens

Generaal Jo Zeelen werd in 1983 als schutsbroeder opgenomen in de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus. Jo was van 1957 tot 1996, dus gedurende 39 jaren voorzitter en hoorde met de toenmalige commandant Hub Lumens tot de vernieuwende krachten in het bestuur in de jaren vijftig. Op 29 januari 2006 werd Jo bevorderd tot officier in de orde.


Theo Wagemans

Commandant Theo Wagemans werd op 20 januari 2002 als schutbroeder opgenomen in deze orde. Theo was van 1961 t/m 2007 bestuurslid van onze schutterij en tevens van 1991 t/m 2007 commandant.


Majoor Jo Cox

Op 26 januari 2003 werd Majoor Jo Cox als schutbroeder in de orde opgenomen vanwege diens verdiensten voor de schutterij. Jo was vele jaren bestuurslid van St. Joseph, waarvan een aantal jaren secretaris.


Hub Janssen

Op 25 januari 2004 traden Hub Janssen en Hub Lumens beiden als schutbroeder toe tot de orde. Hub Janssen was 40 jaren penningmeester en Hub Lumens stond als commandant aan de wieg van het vernieuwde St. Joseph na de oorlogsjaren en is reeds vele jaren als jurylid verbonden aan de schuttersbond “Eendracht Born-Echt e.o.” en aan de Oud Limburgse Schuttersfederatie.


Pierre Hees

Op 23 januari 2011 is Pierre Hees geïnstalleerd als schutbroeder. Pierre is sinds 1954 lid, en was meer dan dertig jaar bestuurslid en foerier.


Generaal Sjeer Cremers

Zondag 22 januari 2012 is onze generaal Sjeer Cremers, tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kerk van Stramproy opgenomen als schutbroeder in de Edele Eed broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus, de hoogste een eervolst schuttersonderscheiding die er bestaat.


Commandant Henk Merry

Op zondag 20 januari 2013 is Henk Merry, onze voorzitter en commandant, opgenomen als schutbroeder in de Edele Eed broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.

Koning en koningin

Traditioneel wordt bij St. Joseph Buchten op de 3e zaterdag van september geschoten om de koningstitel voor het volgende seizoen. Voorafgaand aan dit gebeuren wordt de aftredende koning van het koningszilver ontdaan en vraagt de broedermeester in een gebed om een eerlijke strijd zonder ongelukken. Werd er vroeger geschoten op een houten vogel die, om extra hard te worden, in een gierkelder bewaard werd, uit veiligheidsoogpunt wordt tegenwoordig geschoten op een houten plaat waarop een vogel geschilderd is. Het is de bedoeling om een ring die om deze vogel is geschilderd weg te schieten totdat de, als het ware üitgeprikte “vogel” valt.


De nieuwe koning krijgt nadat de strijd beslist is het koningszilver omgehangen en dan trekt de schutterij naar het woonhuis van de koning om zijn koningin af te halen. Beiden worden vervolgens in optocht aan de inwoners van Buchten getoond. Ook wordt het nieuwe koningspaar aan de pastoor van Buchten voorgesteld en deze trakteert, naar goed gebruik, de schutters op een dröpke (borreltje). Ook wordt het plaatselijke café bezocht. Hier is het feest voor de schutters en krijgt iedereen de gelegenheid om het kersverse koningspaar te feliciteren.


Sinds jaar en dag trakteert de koning de schutters op een pilsje. Ook wordt van de koning verwacht dat hij een zilveren schild (de koningsplaat) aan de vereniging schenkt. De koning is vrij in het ontwerp van deze plaat die aan het koningszilver wordt bevestigd. Veelal staat de naam van de koning en het jaartal van diens regentschap op de plaat, maar de laatste jaren staat steeds vaker ook de naam van de koningin en/of een symbolische verwijzing naar een hobby of dergelijke in het schild gegraveerd.


De uitmonstering van de koning is die van officier, in de rang van kapitein. De koningin vertoont zich met het Patroonsfeest van de Heilige Joseph (de zondag die het dichtst bij 19 maart, de verjaardag van de Patroonheilige ligt) voor het eerst in vol ornaat in het openbaar wanneer het paar door de voltallige vereniging aan huis wordt afgehaald en naar de kerk wordt begeleid. Met name veel dames wachten gespannen af hoe de koningin er op zal staan. Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw vieren de schutters dit patroonsfeest samen met de leden van fanfare St. Jozef met een gezamenlijke H. Mis met aansluitend dodenherdenking op het kerkhof.

JaarKoningKoninginBijzonderheid
 2024 Jesper Dijcks
 Saskia Theunissen
 2023 David Geelen
 Marieke Geelen
 2022Wil MichielsHélène Michiels-Hochstenbach
 2021Wil Michiels Hélène Michiels-Hochstenbach Corona tijd
 2020Wil Michiels
 Hélène Michiels-Hochstenbach
 Corona tijd
2019 Ivo Poulsen Mirna Pörteners Keizer
 2018Ivo Poulsen
 Lil Poulsen
2017Ivo PoulsenMirna Pörteners 
2016Fred RavenAlma Janssen 
2015Roy van NeerAnouk Engel 
2014Theo GijsenDebby Gijsen 
2013Ivo Poulsen  
2012Roel LenssenPamela Storms 
2011Frans BeaumontMarja Beaumont-Renet 
2010Frans BeaumontMarja Beaumont-Renet 
2009Wim NeilenCorrie Neilen-Meuffels 
2008Roel LenssenRamona Lenssen-Storms 
2007Henk MerryIne Merry-Donners 
2006Theo GijsenJeanny Gijsen-Braat 
2005Davy van de KlundertJenna van de Rijt 
2004Frans BeaumontMarja Beaumont-Renet 
2004Daan NeutgensCorrie Neutgens-ClevenKeizer
2003Daan NeutgensCorrie Neutgens-Cleven 
2002Daan NeutgensCorrie Neutgens-Cleven 
2001Frans BeaumontMarja Beaumont-Renet 
2000Wim GelissenHennie Gelissen 
1999Ton NijstenRita Nijsten-Ritzen 
1998Ton NijstenRita Nijsten-Ritzen 
1997Wim GelissenHennie Gelissen 
1996Erwin SeelenIngrid Seelen-van Daal 
1995Léon CremersNicole Vrancken 
1994Frans BeaumontMarja Beaumont-Renet 
1993Ton NijstenRita Nijsten-Ritzen 
1992Frans BeaumontMarja Beaumont-Renet 
1991Guus ReindersGertie Reinders-Houben 
1990Roger JanssenMascha Wijnen 
1989Harrie WinteraekenMarja Winteraeken 
1988Wim van de KlundertSonja van de Klundert 
1987Harrie WinteraekenMarja Winteraeken 
1986Ton NijstenRita Nijsten-Ritzen 
1985Jo CoxRia Cox-Peters 
1984Ton NijstenRita Nijsten-Ritzen 
1983Henk WillemsHetty Willems 
1982Math SchrijenAnnie Schrijen-Looffen 
1981Wil ZeelenTruus Zeelen 
1980Hub HoubenMai Houben 
1979Michel Knarren  
1978Herman CoxTiny Cox-Ubachs 
1977Ton CoxLies Cox Eykenboom 
1976Eddie Birke  
1975Jup Hoofwijk  
1974Zef van DaalMia van Daal-Janssen 
1973Henk van de Klundert  
1972Ger ZeelenBettie Zeelen 
1971   
1970Wil HeynenMia Heynen-van Sloun 
1969Zef van de BerghMia van de Bergh 
1968Wil CoxRinie Cox 
1967Thei Wagemans  
1966Jac ZeelenPaula Zeelen 
1965Zef van SlounMia van Sloun 
1964Chris ZeelenGert Zeelen 
1963Hub LooffenAnnie Looffen 
1962Hub LooffenAnnie Looffen 
1961E.G.H. Lumens  
1960J.W. Cox  
1959Leo CremersMia Cremers 
1958Jan Lebens  
1957G. Rutten  
1956Jo ZeelenMia Zeelen 
1955Sjraar BoutenRiek Bouten 
1954S.J. Janssen  
1953J.H. van de Wijngaard  
1952J. Heijnen  
1951J. Steenstraten  
1950Nic. Cox  
1949H. PoulssenSibilla Poulsen 
1948L. Hoedemakers  
1947G. Esser  
1946J. Oberendorf  
1945S.J. Jansen  
1944   
1943   
1942   
1941   
1940   
1939   
1938K.J.M. Gijsen  
1937J.Th. Poulsen  
1936   
1935   
1934   
1933   
1932   
1931Jan Kusters  
1930   
1929W. Lebens  
1928J.Th. Brouns  
1927   
1926L. Claessens  
1925Jan Hölsgens  
1924Jos Fuchs  
1923J. Stijnen  
1922E.G.H. Lumens  
1921J. Stijnen  
1920H.H. Lumens  
1919   
1918   
1917   
1916   
1915   
1914H. Peters  
1913M.H. Demandt  
1912   
1911N. Konings  
1910J. Beaumont  
1909H. Reijnders  
1908J. Steinen  
1907   
1906H. Schrans  
1905   
1904Jan Beaumont  
1903   
1902Hub Claessen  
1901M. Demandt  
1900Jan Lebens  
1899   
1898   
1897H. van de Leek  
1896   
1895J. Lebens  
1894F. Fuchs  
1893   
1892M. Esser  
1891P.J. Stijnen  
1890J.J. Lebens Keizer
1889J.J. Lebens  
1888J.J. Lebens  
1887H.M. Demandt  
1886J.W.Helgers  
1885H.M. DemandtMevr. Demandt-Dullens 
1884Leon JennenBeatirx Geurts 
1883J.O.H. Sleuteldings  

Commandant

De commandant van een schutterij is verantwoordelijk voor de goede orde van de schutters tijdens een optocht of andere optredens van de vereniging en heeft hij de leiding over de hele schutterij.


Hij zorgt er voor dat de schutters de bevelen kennen en opvolgen, zich gepast gedragen en correct gekleed gaan en hij zal hun er op wijzen als dit niet het geval is. Hij geeft luid en duidelijke bevelen en wordt door de jury tijdens een optocht hierop beoordeeld. Ook oefent hij met schutters in het exerceren, het gelijktijdig opvolgen van commando’s volgens de “oude” of de “nieuwe” exercitievoorschriften. Deze exercitiewedstrijden worden tijdens de schuttersfeesten apart beoordeeld. Hierbij krijgt de commandant van de jury de opdracht om zijn commando ’s volgens een bepaalde reeks te geven.


Tot 2008 was Theo Wagemans commandant van schutterij St. Joseph Buchten. Hij volgde in 1991, de toenmalige voorzitter, Jo Zeelen als zodanig op en zou de reeks successen van diens voorgangers Hub Lumens en Jo Zeelen voortzetten.
Het exercitiepeloton van schutterij St. Joseph Buchten, onder leiding van commandant Thei Wagemans, behaalde jarenlang fraaie prijzen op de diverse schuttersfeesten.


In de 17 jaar dat Thei Wagemans commandant was, behaalde hij 5 maal een 1ste prijs op een O.L.S.


Ook op het ZLF wist hij vele malen een 1ste prijs in de wacht te slepen.


Op de schuttersfeesten van de eigen schuttersbond “Eendracht Born-Echt e.o.” wist Thei vele jaren op rij de eerste plaats te veroveren.


Op donderdag 6 september 2007 werd bij gelegenheid van het 125 jarig bestaansfeest van de vereniging officieel afscheid van Thei genomen en tijdens het patroonsfeest op zaterdag 5 april 2008 werd voorzitter Henk Merry tot officier in de rang van kapitein geïnstalleerd en werd het commando door Theo Wagemans daadwerkelijk aan hem overgedragen. Ook onder leiding van Henk Merry wordt sindsdien goed gepresteerd.

Tambour-maîtreDe tamboer-majoor (ook wel tambour-maître genoemd) is diegene die voor het korps loopt en daarover de leiding heeft. Binnen de schutterij draagt hij de rang van sergeant-majoor. De tamboer-majoor gaat het korps voor tijdens een optocht en bepaalt de marsroute. Verder geeft hij aan welke muziekstukken worden gespeeld en bepaalt hij het tempo. Loophouding, stokvoering en exercitie zijn gebaseerd op Nederlandse en/of Engelse militaire gebruiken en voorschriften.
Als boegbeeld van het korps is de tamboer-majoor duidelijk herkenbaar door de slagband gedragen over de rechterschouder, voorzien van korpsemblemen en stootdolk of korte sabel en de tamboer-majoor stok, ook wel ‘mace’ genaamd. 


Historisch gezien dragen de slagband en TM-stok korpsemblemen en verwijzingen naar historische of culturele gebeurtenissen en afbeeldingen.

Zo is de slagband van de TM van de Koninklijke Marinierskapel voorzien van banderols waarop de belangrijkste veldslagen c.q. wapenfeiten door de eeuwen heen zijn vernoemd.


De belangrijke taak van een tamboer-majoor wordt nogal eens onderschat. Binnen de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen bestaat een speciale cursus om tot tamboer-majoor opgeleid te worden. Deze opleiding behandelt de basis principes en handelingen welke een tamboer-majoor vaardig moet zijn binnen de geldende normen van de OLS-federatie. Er wordt aandacht geschonken aan mondelinge vaardigheden (commando’s), stokvoering en exercitie. Daarnaast worden een aantal richtlijnen en adviezen gegeven hoe een TM zich onder bepaalde omstandigheden en situaties dient te gedragen. Veel voorkomende praktijkgevallen zoals een processie, een begrafenis met korpseer. Hoe te groeten tijdens het spelen van een volkslied, wanneer en hoe melden komen aan de orde. Deze opleiding wordt vervolgens met een examen afgesloten.


"Onze huidige tamboer-majoor is Mathijs Coolen die na 2,5 jaar lidmaatschap als trompetspeler, in het seizoen 2015 zijn voorganger en vader Harrie Coolen opvolgde. Mathijs is met zijn 18 jaar de jongste tamboer-majoor."


Bij de (officiële) oprichting op 25 oktober 1882 kende onze vereniging slechts één tamboer die bij het uittreden van de schutterij met marssignalen de officieren en schutters vooraf ging. In de loop der jaren is de vereniging gegroeid en in 1945 is het eerste muziekkorps opgericht. Een trommel- en fluitenkorps dat uitgroeide tot het ‘Drumband- en trompetterkorps’ van vandaag.


De tamboer-majoor behoort tot de kampioenonderdelen bij de beoordeling op de bondsschuttersfeesten. Op het Oud Limburgs Schuttersfeest (O.L.S.) en het Zuid Limburgs Federatie-feest (Z.L.F.) wordt de tamboer-majoor beoordeeld tijdens het uittreden bij de marswedstrijden.

Beschermheer


Op zondag 18 maart 2012 vierde schutterij St. Joseph haar jaarlijkse Patroonsfeest, samen met fanfare St. Jozef. Traditioneel bezochten beide verenigingen eerst de Patroonsmis, die muzikaal werd opgeluisterd door de fanfare. In deze H. Mis werd op een plechtige en waardige wijze door de schutterij de heer Remie Lebens als nieuwe Beschermheer geïnstalleerd.


[Wellicht nog een aanvullende tekst toevoegen]Bordjesdrager


Voorop loopt de “bordjesdrager”. Vroeger werd aan een jongen of meisje gevraagd om met een bord, met daarop de verenigingsnaam, aan de vereniging vooraf te gaan in optochten etc. om als het ware de vereniging “aan te kondigen”. Vaak waren dit kinderen van (bestuurs)leden. Het was aantrekkelijk om als “bordjesdrager” te fungeren want in de meeste verenigingen was het de gewoonte om met “de patsj” rond te gaan en op te halen voor de bordjesdrager. Deze traditie wordt bij St. Joseph Buchten nog steeds in stand gehouden, al wordt de opbrengst nu wel verdeeld onder alle jeugdleden.


Tegenwoordig maken de bordjesdragers deel uit van de verenigingen doordat ze volledig geüniformeerd zijn en zelfs door de jury beoordeeld worden. Op zondag 20 juni 1976, bood onze beschermvrouwe, mevrouw L. Lebens-Rademakers in “huize St. Catharina Gaard”, aan de Dorpstraat 101, na afloop van de Sacramentsprocessie, aan de vereniging een fraaie geborduurde standaard aan. 


Hierop staat de naam van de vereniging vermeld en de afbeelding van de Heilige Joseph, de patroonheilige van de schutterij. Bordjesdrager Eric Echternach werd daarmee de eerste Buchtense standaarddrager ofschoon het “Schuttersboek Buchten” een uitspraak van ene Thomas Janssen uit Obbicht aanhaalt waarin deze verklaart in 1895 tijdens een groot schuttersfeest in zijn woonplaats “mit e plenkske veur die van Buchte te höbbe geloupe” (met een houten bordje voor de Buchtense schutterij te hebben gelopen). 


De in 1976 ontvangen standaard wordt momenteel nog steeds meegevoerd en is in 2005 geheel gerestaureerd door de moeder van de eerste bordjesdrager, mevrouw Tilly Echternach. Jaarlijks wordt uit de jeugdleden een bordjesdrager gekozen en er moeten heel wat uurtjes worden geoefend voordat de gelukkige, bij gelegenheid van het Patroonsfeest, omstreeks 19 maart, voor het eerst aan de schutterij vooraf gaat.

Broedermeester
De broedermeester bidt voor bij religieuze gelegenheden waarbij de schutterij betrokken is (bijvoorbeeld processies) en tevens bij een begrafenis, dodenherdenking, voorafgaand aan bijvoorbeeld het koningsvogelschieten en andere belangrijke schutters-evenementen waarbij Gods zege wordt gevraagd voor het slagen ervan óf gebeden wordt voor het uitblijven van ongelukken.

Op deze manier wordt de verbondenheid van de schutterij met de Rooms Katholieke Kerk benadrukt. Schutterijen hebben immers reeds eeuwenlang als devies “Voor Auter, Heerd en Troon” (voor kerk, familie en vaderland).

In 1946 overleed oud broedermeester J. Stijnen en ging deze taak van vader op zoon over naar de familie Cox waarvan grootvader J. Cox als eerste en majoor b.d. Jo Cox  als vierde generatie sinds 1972 deze belangrijke taak vervulde. Sinds het overlijden van Jo Cox in december 2015 rust de taak van broedermeester op de schouders van Thei Gijsen.

Op 5 mei 1972 werd tijdens een Eucharistieviering ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de schutterij door schuttersdecaan J.L. van Hasselt uit Milsbeek, een zeldzame relikwie van onze Patroonheilige, de Heilige Jozef aangeboden. Een maand later, op 4 juni, droeg toenmalig broedermeester Nicolaas Cox de nieuwe broedermeesterstaf met relikwie voor het eerst in de Sacramentsprocessie door Buchten. Tien dagen later kwam deze trouwe schutter door een noodlottig ongeval om het leven.

De relikwiestandaard wordt nog jaarlijks tijdens de Sacramentsprocessie meegevoerd en in 2006 werd het feit herdacht dat de taak van broedermeester gedurende 60 jaren door de familie Cox werd ingevuld.

Vaandel


Het vaandel is, net als het koningszilver, zeer voornaam in een schutterij. Een schutterij zal nooit uittrekken zonder dat het vaandel en het koningszilver worden meegevoerd.


Ons verenigingsvaandel werd gemaakt dor de zusters Onder de Bogen te Maastricht. In 1982 schonk beschermvrouwe, mevrouw L. Lebens-Rademakers, het beeldje van St. Joseph dat boven aan de vaandelstok is bevestigd bij gelegenheid van het 100 jarig bestaansfeest van de schutterij. Behalve het verenigingsvaandel draagt de schutterij ook de Nederlandse en de Limburgse vlag mee. Daarnaast lopen op de bonds-schuttersfeesten ook nog jeugdleden met de Nederlandse of Limburgse vlag mee. Hierdoor worden deze leden bij de vereniging betrokken, leren ze het marcheren en maken ze kennis met de discipline binnen het korps.Op het O.L.S. en het Z.L.F. zijn deze “bijvaandels” niet toegestaan en worden ze als “oneigenlijke elementen” beschouwd waardoor de jury de vereniging punten in mindering kan brengen op de beoordeelde onderdelen.Tijdens het patroonsfeest van St. Joseph op zondag 22 maart 2009 werden voor het eerst de verlengde vaandels meegevoerd.

Uniform


Op 16 februari 1979 nam het toenmalige bestuur het besluit om over te gaan tot het aanschaffen van nieuwe uniformen. Niet omdat de uniformen versleten waren maar omdat deze niet echt in de smaak vielen bij de leden zelf en bij het publiek.


Gekozen werd voor het taptoe-tenue van de Koninklijke Marinierskapel. Op 16 juni 1979 vertoonde zich de vereniging voor het eerst in het openbaar met de nieuwe outfit en werd enthousiast ontvangen door de Buchtense bevolking. Sindsdien gaat de schutterij nog steeds in dit tenue gekleed.

Jeugd en opleiding
Muziek opleiding

Met ingang van 2008 heeft de schutterij er voor gekozen om de muziekopleiding van haar leerlingen te laten verzorgen door muziekschool ARTAMUSE in Sittard en Geleen.
De Jeugdopleiding wordt als volgt opgedeeld: jeugdige leden starten met de AMV (algemene muzikale vorming), gevolgd door een vervolgopleiding, naar gelang de aanleg en interesse, onderverdeeld in:

1. Blazers – trompet, op latere leeftijd evt. bastrompet of sousafoon
2. Slagwerkers – kleine trom, op latere leeftijd evt. tenortrom, grote trom, bekkens of lyra

Doel
het door middel van muziek, stimuleren van de verenigingsgeest, de omgang met personen, ons cultureel erfgoed in stand te houden en dit te promoten. Niet uit het oog verliezend om muziek te maken in groepsverband, goede sfeer en omgang met elkaar.

Start
je kunt als meisje of jongen starten als je na de zomervakantie naar groep 4 gaat. Dit i.v.m. het maken van aantekeningen en het leren van notenschrift.

De AMV duurt anderhalf tot twee jaren, mede afhankelijk van de vorderingen en de aanleg van de leerling. De opleiding op de diverse instrumenten duurt eveneens anderhalf tot twee jaren, ook weer afhankelijk van vordering en aanleg.

In overleg met de leerling en de ouders/verzorgers wordt bepaald voor welk instrument er wordt gekozen. Hierbij wordt uiteraard weer rekening gehouden met aanleg en interesse.

Accomodatie

Het Sjöttehoes


Met de realisatie van een eigen schuttershome op sportpark “Het Anker” in Buchten, ging in 2001 een jarenlange wens van de Buchtense schutters in vervulling, omdat schutterij St. Joseph Buchten reeds meer dan 25 jaar was aangewezen op de bereidwillige medewerking van bevriende zusterverenigingen om van hun schietaccommodatie gebruik te mogen maken. Immers, meer dan 25 jaar lang waren de leden van onze schutterij verplicht om bij andere schutterijen in de buurt hun schietoefeningen af te werken.


Met gepaste trots kunnen we zeggen dat we na vele jaren een geheel eigen accommodatie hebben: een mooi schutterslokaal en een nieuwe helderzicht-kogelvanger. 


Met vele vrijwillige handen van de leden en de steun van ons goedgezinde sponsors is dit alles gerealiseerd.

Op zaterdag 1 september 2001 werd dit heuglijke feit gevierd met de opening van het schuttershome en de officiele ingebruikname van de kogelvanger. Een nieuwe mijlpaal was bereikt!


Bezoekadres: Ankersweg 52 B2, 6122 ET Buchten

Oude gebruiken en tradities


Het kamers schieten
In vroeger tijden, bestond de bewapening van de schuttersgilden in de steden vaak uit een kruisboog, lans, zwaard of handvuurwapen en had men voor de verdediging van de stad de beschikking over kanonnen.
Ter verhoging van de feestvreugde of bij de viering van bijzondere gebeurtenissen werden in vredestijd deze kanonnen vaak gebruikt voor het afvuren van de zogenaamd saluut- of ereschoten.


Hierbij werd de achterzijde van het kanon, de zogenaamd kruitkamer genomen, met kruit gevuld en met papier en leem afgesloten. Met een lange vuurstok met hieraan een lont, werd via het zogenaamd “zundgat” het schot afgevuurd.Van oudsher hadden de schutterijen een sterke binding met de katholieke kerk waarbij zij bescherming boden bij bidtochten en processies. De broedermeester ging voor in het gebed maar er werden door de “kanonnier” donderende kamerschoten gelost tijdens het geven van de zegen bij de rustaltaren. Aan deze manier van schieten is in de loop van de tijd weinig veranderd, hetzij dat het kanon is vervangen door stalen potten, die qua model gebaseerd zijn op de toen gebruikte kruitkamers.


Ook het ontsteken gebeurt niet meer met een lont of gloeiende pook maar met een gloeibougie, aangesloten op een accu. Het ontsteken met de elektrisch verhitte punt van de vuurstok en de bescherming van het gehoor en het gezicht zijn de enige moderne hulpmiddelen bij deze eeuwen oude traditie waar nog steeds aan wordt vastgehouden als onderdeel dat behoort bij deze typische Limburgse folklore. De vorm van de kamer kan variëren van vierkant tot rond, conisch of recht maar is altijd van een taai soort staal en heeft een doorsnede van +10 cm. en een hoogte van 15 cm met in het midden een ronde opening van 3 bij 10 cm. Aan de zijkant is +2 cm van de onderkant een gat met een doorsnee van 8 mm aangebracht, het zogenaamd “zundgat”.


De kamer wordt geladen met een vaste hoeveelheid zwart kruit, afgedekt met drie lagen papier en wordt met een houten pen en een hamer aangeklopt. Hoe luid de knal klinkt wordt hierbij niet alleen bepaald door de hoeveel kruit die wordt gebruikt maar eigenlijk door de mate van aankloppen van het papier, en zodoende de zogenaamd compressie, dus hoe vaster de prop papier zit des te harder is de knal. In en voor het “zundgat” wordt er een hoeveelheid kruit gegoten, dat dienst doet als ontsteking.

Met de + 3 meter lange vuurstok wordt dit hoopje kruit ontstoken, waardoor de steekvlam de lading in de kamer doet ontploffen. De prop schiet dan wel omhoog maar toch kan er door de optredende drukgolf grind en/of zand rondvliegen en het is een behoorlijk harde knal. Het is daarom dan ook raadzaam dat de kanonnier zijn gezicht en zijn oren goed beschermt met oorkleppen en een slagvast masker. Zwart kruit is samengesteld uit onder andere koolstof en salpeter, dat bij ontbranding niet alleen zeer veel rook ontwikkeld maar ook een taaie vettige zwarte roetlaag achterlaat.

Tijdens de processie is het, door het aantal rustaltaren, noodzakelijk dat de kamers worden herladen en hierbij moeten deze dan eerst grondig geïnspecteerd worden om eventuele vuil- en vuurresten te verwijderen. Het laden en het afvuren van de kamers is op zich niet zo’n gevaarlijk klus maar toch zullen de beide kanonniers van de schutterij, gelet op de veiligheid, dit altijd samen doen en bij eventuele afwezigheid van een van beiden zich door een geoefende hulp kanonier laten vervangen.


Ophalen trommengeld
Het gebruik dat de koning de overige schutters trakteert komen we al tegen in geschriften, zoals bijvoorbeeld in de artikelen 6 en 7 van het “Reglement voor het koningsvogelschieten” uit 1937. Vroeger ontving de koning een tegemoetkoming uit de verenigingskas, of een gedeelte van het inleggeld dat de schutters betaalden voor het vogelschieten begon. De laatste jaren ontvangt de koning het “trommengeld” dat tijdens het vogelschieten door enkele tamboers onder de aanwezigen wordt opgehaald. Enkele jaren geleden is deze aloude traditie weer in ere hersteld.


Voorstellen koningspaar aan de geestelijkheid
Zodra tijdens het koningsvogelschieten de nieuwe koning bekend is trekt de schutterij het dorp in om de oude (afgetreden) koningin naar huis te brengen en de nieuwe koningin aan huis af te halen. Vervolgens wordt het nieuwe koningspaar aan de pastoor bij de pastorie voorgesteld. Het is een “goede gewoonte” dat de pastoor hierbij de schutters op “ein dröpke” (glaasje jenever) trakteert. Daarna brengt de vereniging een bezoek aan de plaatselijke cafés en kan het koningsfeest beginnen.


Rouw voeren
Wanneer een lid van de schutterij komt te overlijden dan staakt de vereniging haar activiteiten tot dat het overleden lid begraven c.q. gecremeerd is. In principe wordt een lid van de vereniging met schutterseer begraven c.q. gecremeerd, dat wil zeggen dat hij door (officieren van) de vereniging ten grave wordt gedragen. Uiteraard wordt hierbij de laatste wil van het betrokken lid en zijn/haar familie gerespecteerd. Vindt teraardebestelling met schutterseer plaats, dan worden het verenigingsvaandel, koningszilver en symbolisch een aantal instrumenten afgedekt met een zwarte rouwdoek.

Een enkele keer heeft het bestuur van de schutterij daadwerkelijk moeten besluiten om van deelname aan een officiële activiteit te moeten afzien.
Daags voor het O.L.S. te Voerendaal, op 30 juni 1979, kwam jeugdlid J. Janssen plotseling te overlijden. Het bestuur besloot onmiddellijk om de dag er na niet deel te nemen aan het O.L.S. Op het O.L.S. in het Belgische Bocholt werd officier Math Wolvekamp getroffen door een hartinfarct. De schutters wisten zich later op die dag te plaatsen voor de kavelrondes op de zaterdag er na, maar zagen van deelname af om hun schuttersvriend met schutterseer te kunnen begraven.

Privacyverklaring voor schietsportverenigingen

KNSA-MODEL

Privacyverklaring voor schietsportverenigingen

Dit is de privacyverklaring van Schutterij Sint Joseph, gevestigd in Buchten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40186452 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de Vereniging;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a. naam;
b. voornaam;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. functie;
i. bankrekeningnummer.

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de Vereniging te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR


2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via telefoonnummer 06-51220996 of per e-mail aan info@schutterijbuchten.nl voor:
a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

2.2 U hebt de volgende rechten:
a. Het recht van inzage;
b. Het recht op rectificatie;
c. Het recht op gegevenswissing;
d. Het recht op beperking van de verwerking;
e. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
f. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3 De rechten vermeld in § 2.2 a – e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de Vereniging zoals vermeld in § 2.1.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS


3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN


4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden, buiten KNSA verband, verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING


5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.